HACCP

Instrukcja Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, każdy zakład działający w ramach tzw. produkcji wtórnej, do której zalicza się skupy płodów rolnych, rzeźnie, mleczarnie, zakłady produkcyjno-przetwórcze, zakłady żywienia zbiorowego, zakłady transportu spożywczego, hurtownie, sklepy, targowiska, a także ruchome i tymczasowe obiekty, jest zobligowany do wdrożenia zasad systemu HACCP. Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, za nie wdrażanie zasad systemu HACCP lub nieprzestrzeganie zasad higieny w przedsiębiorstwie grozi ustawowa kara grzywny.

System HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli) to postępowanie ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Celem jego wdrożenia jest wyeliminowanie lub redukcja do akceptowalnego poziomu wszystkich potencjalnych zagrożeń zdrowotnych żywności mogących się pojawić na poszczególnych etapach procesu produkcji, począwszy od dostawy surowców spożywczych, poprzez ich przechowywanie, przetwarzanie żywności, skończywszy na dystrybucji gotowych produktów i posiłków.

Cena: ustalana indywidualnie