Służba BHP Wrocław - Pełnienie zadań służby BHP

realizujemy zadania służby BHP

Zgodnie z art. 237 11 §2 Kodeksu Pracy pracodawca zobligowany jest do utworzenia służby BHP. W ramach swojej działalności wykonujemy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych zakładach pracy zgodnie z postanowieniami powyższego aktu prawnego.

W związku z powyższym proponujemy Państwu współpracę w tym zakresie.

Godnym podkreślenia jest fakt, że powierzając nam pełnienie zadań służby bhp, pracodawca jest odciążony od wielu dodatkowych czynności administracyjnych, a koszt wykonywania zadań służby bhp przez naszą firmę jest zdecydowanie niższy niż przy zatrudnianiu pracownika służby bhp na umowę o pracę.

Dodatkowo w ramach prowadzenia służby BHP realizujemy wszystkie 22 zadania służby BHP, które wynikają z polskiego prawa, a mianowicie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy § 2.

Ponadto po ewentualnym zleceniu nam wykonywania zadań służby bhp i podpisaniu stosownej umowy – wykonujemy bezpłatnie pełną ocenę stanu bhp w Państwa firmie wraz z konkretnymi wnioskami – tylko do wiadomości pracodawcy.

Służba BHP – Wrocław

Podstawowym zadaniem służby BHP w przedsiębiorstwie jest wykonywanie czynności profilaktycznych, które prowadzą do osiągnięcia korzystnych zmian w warunkach pracy a także świadczenie doradztwa w dziedzinie bhp. Kodeks pracy (art. 237 11 §2) jasno wskazuje możliwości stworzenia takiej służby w zakładzie pracy: z udziałem przeszkolonego pracownika lub zlecenia wykonywania takich zadań firmie zewnętrznej. Powierzenie pełnienia zadań służby BHP we Wrocławiu firmie Consultrix Centrum Obsługi Biznesu wiąże się z przejęciem przez jej specjalistów odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy na wszystkich stanowiskach w danym przedsiębiorstwie. Firma podejmując się obsługi zadań z zakresu bhp wykonuje nadzór nad zakładem pracy a skierowani eksperci wyróżniają się dużym doświadczeniem zawodowym oraz specjalistyczną wiedzą. Wypełniane zadania przez służby BHP zapewniają przedsiębiorcy kompleksową obsługę w przedmiocie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Powierzenie zadań obsługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza przedsiębiorstwa stało się wygodnym oraz innowacyjnym rozwiązaniem dającym pracodawcy nowe spojrzenie na kwestie BHP opierające się doświadczeniach uzyskiwanych w zakładach pracy różnych branż. Pełnienie obowiązków służby BHP we Wrocławiu przez Consultrix stwarza przedsiębiorcy możliwość uniknięcia sytuacji, zamknięcia się tylko w przestrzeni własnych problemów i przebytych doświadczeń.Taka forma współpracy wpłynie pozytywnie na wyższy poziom świadomości bezpieczeństwa w zakładzie pracy a także wzmożenie czujności na możliwe nieprawidłowości.

Korzyści, jakie płyną z powierzenia Consultrix służby BHP – Wrocław

 • Skupienie się na podstawowych zadaniach działalności gospodarczej
 • Obniżenie kosztów pracowniczych, które ściśle wiążą się z działaniem obsługi bhp
 • Kompetentne rozwiązywanie problemów oraz nowatorskie podejście do zagadnień bhp
 • Stałe funkcjonowanie służby BHP bez przerwy związanej z urlopem lub chorobą swojego pracownika pełniącego takie zadania
 • Ograniczenie kosztów wiążących się z zasobem działu BHP.

Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy świadczone przez służby BHP – Wrocław

Doradztwo to bardzo ważne zadania świadczone przez służby BHP, które wiążą się z pomocą we wdrażaniu poszczególnych przepisów bhp.To także udzielanie porad w sposobie organizacji pracy na konkretnych stanowiskach, w sytuacji, gdy pracownik ma kontakt z niebezpiecznymi czynnikami, które mogą być szkodliwe lub uciążliwe dla jego zdrowia. Specjaliści współpracują z pracownikami danego przedsiębiorstwa przy opracowaniu zakładowych układów zbiorowych, planów związanych z modernizacją zakładu pracy, regulaminów, które przyczynią się do poprawy warunków bhp. Consultrix podejmuje się prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z dotychczasowymi wypadkami a także ujawnionymi chorobami zawodowymi. Dokonywane są pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w zakładzie pracy.

Działania profilaktyczne wykonywane przez służbę BHP we Wrocławiu

Działania zapobiegawcze wykonywane przez służby BHP wiążą się z nadzorowaniem wykonywania zadań zawodowych przez pracowników. Specjaliści wydają odpowiednie instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dla określonego stanowiska pracy. Biorą czynny udział w diagnozowaniu powodów zaistnienia wypadku przy pracy a także przygotowują wnioski, które w przyszłości pozwolą uniknąć takich zdarzeń. Pracownicy Consultrix wykonujący zadania służby BHP we Wrocławiu zajmują się edukowaniem załogi przedsiębiorstwa w problematyce bhp i p.poż

Zadania służb BHP związane są także z przykładaniem szczególnej uwagi do pracy na stanowiskach, na których zatrudnione są kobiety ciężarne lub karmiące, osoby niepełnosprawne, młodociane a także osoby wykonujące pracę w trybie zmianowym. Specjaliści bazując na swojej wiedzy i poczynionym analizom stanu bezpieczeństwa przekazują propozycje dokonania inwestycji, które poprawią obecną sytuację pod względem bhp. Opiniotwórcza rola służby BHP we Wrocławiu to także, przedstawianie swojego zdania odnośnie potrzeby nowych inwestycji w przedsiębiorstwie takich jak na przykład budowa nowej hali produkcyjnej. Specjaliści Consultrix uczestniczą w przekazywaniu do użytkowania obiektów przeznaczonych na nowe stanowiska pracy, urządzeń wpływających na bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników.

Dlaczego przedsiębiorcy na Dolnym Śląsku korzystają z usług służby BHP z Wrocławia?

Wśród licznych obowiązków nałożonych przez ustawodawstwo na przedsiębiorców szczególne miejsce zajmują kwestie związane z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy sumienny europejski pracodawca ma świadomość, że stworzenie bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy wiąże się z wieloma pracochłonnymi i czasochłonnymi czynnościami związanymi z bhp i p.poż.

Firma Consultrix stara się zdjąć część obowiązków z pracodawców, dlatego oferuje nową kategorię usług, które pomogą spełnić wszystkie wymogi bhp a jednocześnie zmniejszą dotychczas ponoszone koszty. Korzystanie z usług firmy zewnętrznej jest jedną z najskuteczniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki outsourcingowi przedsiębiorca może odpocząć od czasochłonnych spraw i problemów i skupić się na tym, co robi najlepiej tj. prowadzeniu biznesu. Zlecając swoje zadania służbom BHP we Wrocławiu otrzymuje profesjonalne usługi.

W ramach współpracy ze służbą BHP we Wrocławiu specjaliści zapewniają:

 • Pełną obsługę w zakresie bhp i p.poż
 • Przeprowadzenie analizy obecnego stanu bhp i p.poż. w przedsiębiorstwie
 • Przygotowanie różnych instrukcji oraz procedur związanych z udzielaniem pomocy przedmedycznej
 • Dokonanie oceny maszyn i urządzeń w danym dziale pod kątem spełnienia określonych wymagań bhp
 • Przeprowadzanie oceny stanowisk pracy pod kątem zgodności z przepisami bhp
 • Przeprowadzanie kontroli w przedsiębiorstwie lub na budowach
 • Wykonanie i opisywanie oceny ryzyka zawodowego
 • Wsparcie przy wypełnianiu nakazów pokontrolnych
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji pracowniczej bhp
 • Pomoc w doborze środków ochrony indywidualnej
 • Prowadzenia postępowań powypadkowych
 • Wydawanie opinii i wprowadzanie w życie zapisów instrukcji oraz wszelkich procedur w zakresie bhp
 • Uczestniczenie w komisjach bhp.

W zakres obowiązków i uprawnień służb BHP we Wrocławiu wchodzi przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów bhp, występowanie do pracodawcy o usunięcie zagrożeń w tej dziedzinie. Specjaliści bhp mogą złożyć wniosek do pracodawcy o nagradzanie i ukaranie pracowników z zakresu bhp. Służby BHP spełniają obowiązek nałożony na pracodawcy a mianowicie szkolenie pracowników zarówno wstępne przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danym stanowisku pracy jak również okresowe szkolenie wszystkich zatrudnionych.