Pierwsza pomoc

Zdrowie przede wszystkim

W szerokiej gamie naszych usług nie mogło zabraknąć miejsca na pierwszą pomoc. Zgodnie z wymogami prawnymi stawianymi przez Kodeks Pracy (art. 2091) oraz RMPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP (§44), pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za pierwszą pomoc i zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy.

W związku z powyższym możemy zaoferować Państwu profesjonalne szkolenia i kursy pierwszej pomocy.

Ponadto jeśli sytuacja tego wymaga możemy zaoferować Państwu zapewnienie wykwalifikowanych ratowników medycznych w ambulatorium na Waszej budowie, w firmie produkcyjnej itp. wypełniając w ten sposób wymagania przepisów prawa i zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa Państwa pracowników.

Zagadnienia związane z pierwszą pomocą z oczywistych przyczyn są niezwykle ważne. Dlatego Centrum Obsługi Biznesu CONSULTRIX oferujemy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Należy pamiętać, że wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie działań ratunkowych jest obowiązkiem pracodawcy, zgodnie z art. 209 kodeksu Pracy oraz § 44 Rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP.

Dlaczego należy organizować szkolenia z pierwszej pomocy?

Co najmniej jedna osoba w zakładzie pracy powinna być specjalistą z zakresu pierwszej pomocy. W  przypadku branży przemysłowej, logistycznej, wydobywczej czy budowlanej zagrożenie jest ogromne, zatem warto zwrócić na ten aspekt szczególną uwagę. Wyznaczając pracowników odpowiedzialnych w tej dziedzinie należałoby wcześniej przeanalizować poziom zagrożeń w miejscu pracy. Tak naprawdę, każdy z pracowników (i każdy z członków społeczeństwa) powinien posiadać wiedzę i umiejętności w ramach pierwszej pomocy.

Statystyki GUS są bardzo niepokojące, gdy chodzi o wypadki w miejscu pracy. Dane opublikowane w dokumencie „Wypadku przy pracy w okresie styczeń – wrzesień 2020 r. – dane wstępne” wskazują, że w tym okresie odnotowano 40140 zgłoszeń dotyczących wypadków w czasie pracy. Najwyższy odsetek zgłoszeń dotyczy branży górniczej i wydobywczej, kolejno wskazuje się na branże związane z dostawą wody. Na trzecim miejscu plasuje się branża przemysłowa, wypadki często dotykają przedstawicieli ochrony zdrowia i opieki społecznej. Na następnych pozycjach uplasowała się branża logistyczna i budowlana.

Wypadki ciężkie wyniosły 6,7%, natomiast śmiertelne 0,2%. Oznacza to, że z powodu itp. wypadków w pracy zmarło ponad 8000 osób tylko w okresie od stycznia do września 2020. Widać więc wyraźnie, dlaczego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy są tak istotne. Oczywiście, szkolenia te należy uzupełnić o wdrożenie wszelkich zasad BHP. W przypadku Centrum Obsługi Biznesu CONSULTRIX można liczyć na pomoc w zakresie obu tych kwestii – BHP i pierwszej pomocy.

Jak przebiegają szkolenia z pierwszej pomocy?

Szkolenia z pierwszej pomocy składają się zwykle z części teoretycznej i praktycznej. W czasie części teoretycznej uczestnicy zyskują wiedzę dotyczącą między innymi wyszczególnienia prawdopodobnych sytuacji i sposobów postępowania w każdej z nich. W czasie części praktycznej uczestnicy mogą wprowadzić teorię w życie i nauczyć się odpowiedniego postępowania.

Podstawowe zagadnienia przedstawiają się następująco:

  • ocena sytuacji – trzeba mieć na uwadze, że nie każdy z wypadków jest taki sam, a stan osoby może ulec znacznemu pogorszeniu nie tylko gdy chodzi o fizyczność, ale także psychikę. W niektórych przypadkach konieczne jest postępowanie z osobą pod wpływem środków odurzających, osobą nieprzytomną lub na granicy omdlenia. Sytuacje bywają więc różne, a w każdej z nich konieczna jest pierwsza pomoc. Uczestnicy nauczą się, jak wykorzystać umiejętności praktyce, najlepiej jak to tylko możliwe. Wcześniej należy jednak odpowiednio ocenić sytuację i stan, w jakim znajduje się poszkodowany.
  • bezpieczne warunki – uczestnicy szkolenia z pierwszej pomocy dowiadują się także, jak zapewnić bezpieczne warunki w miejscu wypadku. Pracownik wyznaczony do celów związanych z pomocą przedmedyczną powinien znać zagrożenia występujące w miejscu pracy. W sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia należy te zagrożenia wyeliminować, by zadbać o zdrowie i życie osoby poszkodowanej oraz własne. Podstawowym elementem szkolenia jest szczegółowy opis pozycji bezpiecznej – bocznej ustalonej. Uczestnicy dowiadują się także, jak uniknąć chaosu w sytuacji zagrożenia, kto powinien telefonować pod numer alarmowy oraz jakie informacje przekazać ochronie zdrowia.
  • zasady postępowania – w czasie szkolenia z pierwszej pomocy wymieniane są najczęściej występujące urazy i stany, jak złamania, krwotoki, skręcenia, zawał serca, omdlenia – oraz zasady postępowania w każdym z tych wypadków. Ponadto, wyjaśniane jest jak postępować w przypadku osób nieprzytomnych. Takiej osobie nie można bowiem zadać szeregu podstawowych pytań, co jest konieczne na przykład celem przekazania istotnych informacji przedstawicielom ochrony zdrowia. Nie można również liczyć na współpracę, gdy chodzi o przyjęcie bezpiecznej pozycji.

    Istotna jest wiedza oraz umiejętności w zakresie zasad resuscytacji, zasad opatrywania ran, unieruchamiania złamań, tamowania krwotoków. Poruszany jest także temat zadławień oraz metod pomocy w tym zakresie, a więc głównie rękoczyn Heimlicha. Ponadto, uczestnicy powinni znać wyposażenie apteczki oraz jej lokalizację. Muszą także posiadać wiedzę odpowiednią do prawidłowego wykorzystania akcesoriów dostępnych w apteczce.

  • współpraca z ochroną zdrowia – uczestnicy szkolenia z pierwszej pomocy dowiadują się, jak postępować w czasie oczekiwania na pracowników ochrony zdrowia, jeżeli konieczna jest ich interwencja. Uczą się, jak pomóc osobie poszkodowanej zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

Kto może przeprowadzić szkolenie z pierwszej pomocy?

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym kursy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej mogą prowadzić wyłącznie wskazane w ustawie osoby. Są to lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz przeszkoleni w tym względzie nauczyciele. Zakres wiedzy posiadanej przez przeszkolonych nauczycieli musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (aktualnie jest to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r.). Osoba prowadząca legitymuje się, celem potwierdzenia swoich uprawnień.

Korzystając z usług Centrum Obsługi Biznesu CONSULTRIX nie trzeba obawiać się o jakość szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Jako firma zorientowana na szeroko pojętą pomoc w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, doskonale zdajemy sobie sprawę z wagi pierwszej pomocy. Celem zaznajomienia się ze szczegółami lub uzyskania porady w tym względzie zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem ekspertów. Koszty organizowanego przez nas szkolenia z pierwszej pomocy są transparentne, zatem można zapoznać się z nimi w każdym momencie. Ponadto, nasi ratownicy medyczni mogą świadczyć Państwu stałe usługi w ramach pomocy medycznej w miejscu pracy.