Pomiary środowiska pracy

Pomiary na poziomie

Obowiązek przeprowadzania pomiarów środowiska pracy nakłada na nas ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Przeprowadzamy pomiary NDS, NDSCh, NDN (najwyższego dopuszczalnego stężenia,  najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego, najwyższego dopuszczalnego natężenia) czynników chemicznych oraz fizycznych występujących w środowisku pracy.

Współpracując z akredytowanymi laboratoriami przeprowadzamy m.in.:

  • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia;
  • pomiary natężenia hałasu na stanowisku pracy;
  • pomiary zapylenia na stanowisku pracy;

Po wykonaniu usługi nasi klienci otrzymują opracowaną dokumentację z przeprowadzonych badań.

W przypadku wyników niespełniających norm, dokonujemy na specjalne  życzenie klienta napraw i modernizacji instalacji elektrycznych i oświetlenia.

Świadczymy usługi w zakresie wykonywania pomiarów okresowych oraz kontrolnych instalacji elektrycznych w zakładach pracy m.in.:

  • pomiary ochrony skuteczności przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie;
  • badanie wyłącznika róznicowo-prądowego;
  • pomiary rezystancji izolacji;
  • pomiary instalacji odgromowe;
  • pomiary ciągłości PE;
  • inne specjalistyczne pomiary instalacji elektrycznych;