Pierwsza Pomoc w zakładzie pracy – Część II

Lut 3, 2020

Czas na kolejne 5 pytań dotyczących pierwszej pomocy. Zaczynamy!

1. Czy pracodawca może sam być wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy?
2. Kto może przeprowadzać szkolenie w zakresie pierwszej pomocy?
3. Jaki jest okres ważności szkolenia z zakresu pierwszej pomocy?
4. Kto odpowiada za zapewnienie środków służących udzielaniu pierwszej pomocy w zakładzie pracy?
5. W jaki sposób powinny być oznakowane punkty pierwszej pomocy oraz apteczki?

 

CZY PRACODAWCA MOŻE SAM BYĆ WYZNACZONY DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY?

Art. 2091. § 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych – działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.
(Podstawa prawna : Kodeks Pracy Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495)

KTO MOŻE PRZEPROWADZAĆ SZKOLENIE W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY?

Art. 8. 2. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem:
1) lekarzy systemu,
2) pielęgniarek systemu,
3) ratowników medycznych

4. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie.
(Podstawa prawna: USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz. U. 2007 nr 60 poz. 408)

JAKI JEST OKRES WAŻNOŚCI SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY?

Elementy pierwszej pomocy powinny być uwzględniane podczas instruktażu oraz szkoleń BHP. Pracownika który odbył taki instruktaż można zatem uważać za przeszkolonego w zakresie pierwszej pomocy. Okres ważności szkolenia BHP jest równocześnie okresem ważności szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
Pracodawca może podjąć decyzję o dodatkowych szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy dla wyznaczonych przez siebie pracowników. Nie jest to jednak obowiązkowe.

Na stronie www.ciop.pl możemy przeczytać : ,,Pracownik wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy powinien posiadać praktyczną wiedzę w udzielaniu takiej pomocy poszkodowanym pracownikom lub innym osobom wskutek występowania zagrożeń (np. pożaru). Pracownik ten powinien zostać odpowiednio przeszkolony nawet w ramach szkolenia wstępnego lub okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 180, poz. 1860, z późn. zm.). Kwalifikacje dyplomowanej pielęgniarki są wystarczające do udzielania pierwszej pomocy”.

§ 2. 1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

§ 3. Szkolenie zapewnia uczestnikom:
1) zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
2) poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z prącą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

§ 9. 1. Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
(Podstawa prawna: Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860)

KTO ODPOWIADA ZA ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW SŁUŻĄCYCH UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY?

Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
(Podstawa prawna : Kodeks Pracy Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495)

W JAKI SPOSÓB POWINNY BYĆ OZNAKOWANE PUNKTY PIERWSZEJ POMOCY ORAZ APTECZKI?

Oznakowanie jakim oznacza się przedmioty i punkty służące do pierwszej pomocy jest biały krzyż na zielonym tle. Zalecenie takie wprowadziła Dyrektywa Rady Unii Europejskiej nr 92/58/EWG oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 148 poz. 974).

 

 

 

 

 

 

 

(Źródło znaku: https://www.znaki-tdc.com/pierwsza-pomoc-677.html)

§44. 5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.
(Podstawa prawna: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Artykuł opracowała: Dominika Lukas – Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Przeczytaj także

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

Jak realizować obowiązek zapewnienia bhp pracownikom oraz jak zapobiegać  wypadkom? Zacznijmy od tego czym jest wypadek przy pracy. Jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, związane z pracą oraz powoduje uraz lub śmierć. Są to 4 główne czynniki...

Obowiązki pracownika w zakresie BHP

Obowiązki pracownika w zakresie BHP

Najważniejszym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik musi: znać przepisy i zasady wykonywać swoje obowiązki w sposób bezpieczny dbać o sprzęt firmowy wykonywać badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne...