Pierwsza Pomoc w zakładzie pracy – Część II

lut 3, 2020

Czas na kolejne 5 pytań dotyczących pierwszej pomocy. Zaczynamy!

1. Czy pracodawca może sam być wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy?
2. Kto może przeprowadzać szkolenie w zakresie pierwszej pomocy?
3. Jaki jest okres ważności szkolenia z zakresu pierwszej pomocy?
4. Kto odpowiada za zapewnienie środków służących udzielaniu pierwszej pomocy w zakładzie pracy?
5. W jaki sposób powinny być oznakowane punkty pierwszej pomocy oraz apteczki?

 

CZY PRACODAWCA MOŻE SAM BYĆ WYZNACZONY DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY?

Art. 2091. § 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych – działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.
(Podstawa prawna : Kodeks Pracy Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495)

KTO MOŻE PRZEPROWADZAĆ SZKOLENIE W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY?

Art. 8. 2. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem:
1) lekarzy systemu,
2) pielęgniarek systemu,
3) ratowników medycznych

4. Zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą być realizowane przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie.
(Podstawa prawna: USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz. U. 2007 nr 60 poz. 408)

JAKI JEST OKRES WAŻNOŚCI SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY?

Elementy pierwszej pomocy powinny być uwzględniane podczas instruktażu oraz szkoleń BHP. Pracownika który odbył taki instruktaż można zatem uważać za przeszkolonego w zakresie pierwszej pomocy. Okres ważności szkolenia BHP jest równocześnie okresem ważności szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
Pracodawca może podjąć decyzję o dodatkowych szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy dla wyznaczonych przez siebie pracowników. Nie jest to jednak obowiązkowe.

Na stronie www.ciop.pl możemy przeczytać : ,,Pracownik wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy powinien posiadać praktyczną wiedzę w udzielaniu takiej pomocy poszkodowanym pracownikom lub innym osobom wskutek występowania zagrożeń (np. pożaru). Pracownik ten powinien zostać odpowiednio przeszkolony nawet w ramach szkolenia wstępnego lub okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 180, poz. 1860, z późn. zm.). Kwalifikacje dyplomowanej pielęgniarki są wystarczające do udzielania pierwszej pomocy”.

§ 2. 1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

§ 3. Szkolenie zapewnia uczestnikom:
1) zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
2) poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z prącą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

§ 9. 1. Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
(Podstawa prawna: Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860)

KTO ODPOWIADA ZA ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW SŁUŻĄCYCH UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY?

Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
(Podstawa prawna : Kodeks Pracy Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495)

W JAKI SPOSÓB POWINNY BYĆ OZNAKOWANE PUNKTY PIERWSZEJ POMOCY ORAZ APTECZKI?

Oznakowanie jakim oznacza się przedmioty i punkty służące do pierwszej pomocy jest biały krzyż na zielonym tle. Zalecenie takie wprowadziła Dyrektywa Rady Unii Europejskiej nr 92/58/EWG oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 148 poz. 974).

 

 

 

 

 

 

 

(Źródło znaku: https://www.znaki-tdc.com/pierwsza-pomoc-677.html)

§44. 5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.
(Podstawa prawna: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Artykuł opracowała: Dominika Lukas – Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Przeczytaj także

Zapisy na szkolenia 1 pomoc, ppoż

Zapisy na szkolenia 1 pomoc, ppoż

                                Serdecznie zapraszamy na szkolenia z zakresu 1 pomocy przedlekarskiej oraz na szkolenie ze zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.   Zakres...