Pierwsza Pomoc w zakładzie pracy – Część I

lut 3, 2020

Zaczynamy cykl pytań i odpowiedzi z pierwszej pomocy. Co każdy powinien wiedzieć? Jakie prawa i obowiązki ma pracownik i pracodawca?

1. Kto odpowiada za system pierwszej pomocy w zakładzie pracy?
2. Kto ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy?
3. Kto wyznacza pracowników odpowiedzialnych za udzielenie pierwsze pomocy?
4. Ile osób powinno zostać wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy?
5. Jakie informacje na temat osób wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy przez pracodawcę, mogą być podane do bezpośredniego wglądu dla wszystkich pracowników?

 

KTO ODPOWIADA ZA SYSTEM PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY?

§44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.
(Podstawa prawna: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)


KTO MA OBOWIĄZEK UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY?

Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu ma każdy.
Art. 162 Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
(Podstawa prawna: Kodeks Karny Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553)

Art. 4. Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
(Podstawa prawna: USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2007 nr 60 poz. 408).


KTO WYZNACZA PRACOWNIKÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA UDZIELENIE PIERWSZE POMOCY?

Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
(Podstawa prawna : Kodeks Pracy Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495)

ILE OSÓB POWINNO ZOSTAĆ WYZNACZONYCH PRZEZ PRACODAWCĘ DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY?

W przepisach nie ma informacji na temat ogólnej liczby pracowników przewidzianych do pełnienia funkcji udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Pracodawca zgodnie z rozporządzeniem o Ogólnych Przepisach BHP oraz Kodeksem Pracy ma zapewnić sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy. W związku z tym osoba taka musi się znajdować w składzie każdej zmiany roboczej. Ilość takich pracowników w zakładzie pracy jest uzależniona od kilku czynników:

  • Liczby zatrudnionych pracowników
  • Liczby osób przebywających w zakładzie pracy (również tych niezatrudnionych)
  • Rodzaju i zakresu prowadzonej działalności
  • Poziomu zagrożeń wynikających z oceny ryzyka zawodowego
  • Opinii lekarza wykonującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami

Ostateczna decyzja jednak zależy od decyzji pracodawcy.

Na stronie Urzędu Pracy – Zielona Linia znajdują się poniższe informacje:

1. Niski stopień ryzyka (biura, biblioteki, hotele itp.):

– poniżej 50 pracowników – co najmniej 1 osoba wyznaczona,
– od 50 do 100 pracowników – co najmniej 1 ratownik,
– powyżej 100 pracowników – dodatkowo 1 ratownik na każde 100 zatrudnionych osób.

2. Średni stopień ryzyka (produkcja, montaż, magazyn itp.):
– poniżej 20 pracowników – co najmniej 1 osoba wyznaczona,
– od 20 do 100 pracowników – co najmniej 1 ratownik na każde 50 zatrudnionych,
– powyżej 100 pracowników – dodatkowo 1 ratownik na każde 100 zatrudnionych.

3. Wysoki stopień ryzyka (górnictwo, przemysł ciężki itp.):
– poniżej 50 pracowników – co najmniej 1 osoba wyznaczona,
– od 5 do 50 pracowników – co najmniej 1 ratownik,
– powyżej 50 pracowników – dodatkowo 1 ratownik na każde 50 zatrudnionych.

(Źródło: https://zielonalinia.gov.pl/-/szefie-pomocy-38621)


Art. 2091. § 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń”.
(Podstawa prawna : Kodeks Pracy Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495)

Artykuł opracowała: Dominika Lukas – Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Przeczytaj także