Szkolenie z zakresu doradztwa środków ochrony roślin – edycja marzec

mar 10, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na szkolenie z zakresu doradztwa środków ochrony roślin!

Kurs uzupełniający 29 marca 2021 start 8.00
Kurs podstawowy 29-31 marca 2021 start 8.00
Miejsce szkolenia: Orzechowa 61 we Wrocławiu (IUNG)
Zapisy:  biuro@centrumobslugibiznesu.com lub 71-348-70-90

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE DORADZTWA DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Program szkolenia podstawowego

 1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
  • Wymagania w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
  • Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin
  • Zakres działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin
  • Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
  • Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
  • Postępowanie ze środkami przeterminowanymi i niepełnowartościowymi
  • Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
  • Dokumentowanie zabiegów ochrony roślin oraz przestrzegania wymagań integrowanej ochrony roślin
  • Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin
 2. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
  • Skład środków ochrony roślin
  • Formy użytkowe środków ochrony roślin
  • Okres karencji i okres prewencji
  • Charakterystyka środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych
  • Podział środków ochrony roślin:
   • ze względu na funkcję:
    • roztoczobójcze (akarycydy),
    • bakteriobójcze (bakteriocydy),
    • grzybobójcze (fungicydy),
    • chwastobójcze (herbicydy),
    • owadobójcze (insektycydy),
    • mięczakobójcze (moluskocydy),
    • nicieniobójcze (nematocydy),
    • regulatory wzrostu roślin,
    • odstraszające szkodniki (repelenty),
    • gryzoniobójcze (rodentycydy),
    • przyciągające szkodniki (atraktanty),
    • kretobójcze (talpicydy),
    • wirusobójcze (wirocydy),
    • inne,
   • ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe:
    • kontaktowe,
    • żołądkowe,
    • inhalacyjne,
    • fungitoksyczne,
    • fungistatyczne,
    • desykujące,
    • inhibitujące wzrost i rozwój,
    • inny,
   • ze względu na sposób zachowania się na roślinie:
    • powierzchniowe,
    • wgłębne,
    • systemiczne,
    • inne
  • Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:
   • dobór środka ochrony roślin,
   • termin przeprowadzenia zabiegu,
   • dawka środka ochrony roślin,
   • warunki atmosferyczne,
   • łączne stosowanie agrochemikaliów

3. Integrowana ochrona roślin

 • Podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych ich zwalczaniu, w tym o:
  • organizmach chorobotwórczych, w tym organizmach wytwarzających mykotoksyny,
  • chwastach,
  • szkodnikach
 • Przegląd metod ochrony roślin, w tym: agrotechniczna, hodowlana, mechaniczna, fizyczna, biologiczna, chemiczna oraz kwarantanna
 • Podstawowe wymagania integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji i rolnictwa ekologicznego, w tym:
  • ograniczanie występowania organizmów szkodliwych poprzez:
   • właściwy płodozmian i agrotechnikę,
   • stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych oraz materiału siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,
   • właściwe nawożenie i nawadnianie,
   • przestrzeganie zasad higieny fitosanitarnej,
   • ochronę i introdukcję organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej,
  • planowanie zabiegów ochrony rośli w oparciu o:
   • monitorowanie organizmów szkodliwych,
   • progi szkodliwości organizmów szkodliwych,
   • programy wspomagania decyzji w ochronie roślin,
   • doradztwo,
  • przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin
 • Podstawowe wiadomości z zakresu dobrej praktyki ochrony roślin
 • Zwalczanie szkodników artykułów rolno-spożywczych

4. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

 • Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie
 • Sposoby stosowania środków ochrony roślin do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń i magazynów
 • Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:
  • sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,
  • kalibracja opryskiwacza,
  • dobór parametrów pracy i regulacja opryskiwacza,
  • dobór rozpylaczy
 • Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin.
 • Informowanie o planowanych zabiegach z użyciem sprzętu agrolotniczego
 • Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

5. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko

 • Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną – sposoby ograniczania ryzyka
 • Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
 • Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:
  • a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,
  • b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody
 • Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
 • Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
 • Postępowanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin

 • Przegląd przepisów prawnych
 • Zagrożenie dla zdrowia człowieka podczas obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin
 • Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową
 • Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
 • Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
 • Zasady profilaktyki, w tym:
  • badania lekarskie,
  • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,
  • informacje o najbliższym podmiocie leczniczym Draż numery telefonów do ośrodków toksykologicznych
 • Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
 • Przepisy przeciwpożarowe i zasady postępowania w czasie pożaru, w tym:
  • przyczyny i rodzaje zagrożeń,
  • drogi pożarowe
 • Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin
 • Ochrona pracy kobiet i ochrona pracy młodocianych

Ogółem: 24 h

 

Program szkolenia uzupełniającego

 1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
  • Wymagania w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
  • Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin
  • Zakres działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, w tym: nakaz wycofania środka ochrony roślin z obrotu, zakaz stosowania środka ochrony roślin, kontrola jakości środków ochrony roślin i kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin
  • Postępowanie ze środkami przeterminowanymi i niepełnowartościowym
  • Wprowadzanie do obrotu podrobionych środków ochrony roślin, w tym:
   • niebezpieczeństwa wynikające z wprowadzania do obrotu podrobionych środków ochrony roślin,
   • metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
  • Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin
 2. Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy
  • Wiadomości o organizmach szkodliwych, w tym organizmach wytwarzających mykotoksyny
  • Przegląd nowości dotyczących metod ochrony roślin, w tym: agrotechnicznej, hodowlanej, mechanicznej, fizycznej, biologicznej, chemicznej, integrowanej oraz kwarantanny
  • Zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego, w tym:
   • ograniczanie występowania organizmów szkodliwych poprzez:
   • właściwy płodozmian i agrotechnikę,
   • stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych oraz materiału siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,
   • właściwe nawożenie i nawadnianie,
   • przestrzeganie zasad higieny fitosanitarnej,
   • ochronę i introdukcję organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej,
  • planowanie zabiegów ochrony roślin w oparciu o:
   • monitorowanie organizmów szkodliwych,
   • progi szkodliwości organizmów szkodliwych,
   • – programy wspomagania decyzji w ochronie roślin, -doradztwo,
  • c) przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin
 3. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy
  • Badanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
 4. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy
  • Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną – aktualizacja wiedzy
  • Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
  • Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:
   • zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,
   • efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody
  • Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

 • Przegląd przepisów prawnych
 • Zagrożenie dla zdrowia człowieka podczas obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin
 • Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
 • Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
 • Zasady profilaktyki, w tym:
  • badania lekarskie,
  • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,
  • informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych
 • Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin oraz w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
 • Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin

Ogółem: 7 h

 

Uwaga! Ze szkolenia można zrezygnować minimum 3 dni robocze przed terminem szkolenia. W innym przypadku opłata jest normalnie naliczana w wysokości 100%.

Przeczytaj także

Zapisy na szkolenia 1 pomoc, ppoż

Zapisy na szkolenia 1 pomoc, ppoż

                                Serdecznie zapraszamy na szkolenia z zakresu 1 pomocy przedlekarskiej oraz na szkolenie ze zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.   Zakres...

Lean Management w BHP

Lean Management w BHP

"Szczupłe zarządzanie" w BHP - Lean Management Szczupłe zarządzanie to inaczej Lean Management, polegające na minimalizacji marnotrawstwa. Jest ono również możliwe w zakresie bhp. W encyklopedii zarządzania definiuje się Lean Management jako: "koncepcja zarządzania...