Szkolenie z zakresu doradztwa środków ochrony roślin – edycja styczeń 2022

gru 29, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na szkolenie z zakresu doradztwa środków ochrony roślin!

Kurs uzupełniający 25-27 stycznia 2022 start 8.00
Kurs podstawowy 26 stycznia 2022 start 8.00
Miejsce szkolenia: Orzechowa 61 we Wrocławiu (IUNG)
Zapisy:  biuro@centrumobslugibiznesu.com lub 71-348-70-90

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE DORADZTWA DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Program szkolenia podstawowego

 1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
  • Wymagania w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
  • Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin
  • Zakres działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin
  • Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
  • Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
  • Postępowanie ze środkami przeterminowanymi i niepełnowartościowymi
  • Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
  • Dokumentowanie zabiegów ochrony roślin oraz przestrzegania wymagań integrowanej ochrony roślin
  • Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin
 2. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
  • Skład środków ochrony roślin
  • Formy użytkowe środków ochrony roślin
  • Okres karencji i okres prewencji
  • Charakterystyka środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych
  • Podział środków ochrony roślin:
   • ze względu na funkcję:
    • roztoczobójcze (akarycydy),
    • bakteriobójcze (bakteriocydy),
    • grzybobójcze (fungicydy),
    • chwastobójcze (herbicydy),
    • owadobójcze (insektycydy),
    • mięczakobójcze (moluskocydy),
    • nicieniobójcze (nematocydy),
    • regulatory wzrostu roślin,
    • odstraszające szkodniki (repelenty),
    • gryzoniobójcze (rodentycydy),
    • przyciągające szkodniki (atraktanty),
    • kretobójcze (talpicydy),
    • wirusobójcze (wirocydy),
    • inne,
   • ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe:
    • kontaktowe,
    • żołądkowe,
    • inhalacyjne,
    • fungitoksyczne,
    • fungistatyczne,
    • desykujące,
    • inhibitujące wzrost i rozwój,
    • inny,
   • ze względu na sposób zachowania się na roślinie:
    • powierzchniowe,
    • wgłębne,
    • systemiczne,
    • inne
  • Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:
   • dobór środka ochrony roślin,
   • termin przeprowadzenia zabiegu,
   • dawka środka ochrony roślin,
   • warunki atmosferyczne,
   • łączne stosowanie agrochemikaliów

3. Integrowana ochrona roślin

 • Podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych ich zwalczaniu, w tym o:
  • organizmach chorobotwórczych, w tym organizmach wytwarzających mykotoksyny,
  • chwastach,
  • szkodnikach
 • Przegląd metod ochrony roślin, w tym: agrotechniczna, hodowlana, mechaniczna, fizyczna, biologiczna, chemiczna oraz kwarantanna
 • Podstawowe wymagania integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji i rolnictwa ekologicznego, w tym:
  • ograniczanie występowania organizmów szkodliwych poprzez:
   • właściwy płodozmian i agrotechnikę,
   • stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych oraz materiału siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,
   • właściwe nawożenie i nawadnianie,
   • przestrzeganie zasad higieny fitosanitarnej,
   • ochronę i introdukcję organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej,
  • planowanie zabiegów ochrony rośli w oparciu o:
   • monitorowanie organizmów szkodliwych,
   • progi szkodliwości organizmów szkodliwych,
   • programy wspomagania decyzji w ochronie roślin,
   • doradztwo,
  • przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin
 • Podstawowe wiadomości z zakresu dobrej praktyki ochrony roślin
 • Zwalczanie szkodników artykułów rolno-spożywczych

4. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin

 • Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie
 • Sposoby stosowania środków ochrony roślin do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń i magazynów
 • Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:
  • sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,
  • kalibracja opryskiwacza,
  • dobór parametrów pracy i regulacja opryskiwacza,
  • dobór rozpylaczy
 • Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin.
 • Informowanie o planowanych zabiegach z użyciem sprzętu agrolotniczego
 • Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

5. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko

 • Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną – sposoby ograniczania ryzyka
 • Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
 • Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:
  • a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,
  • b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody
 • Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
 • Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
 • Postępowanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin

 • Przegląd przepisów prawnych
 • Zagrożenie dla zdrowia człowieka podczas obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin
 • Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową
 • Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
 • Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
 • Zasady profilaktyki, w tym:
  • badania lekarskie,
  • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,
  • informacje o najbliższym podmiocie leczniczym Draż numery telefonów do ośrodków toksykologicznych
 • Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
 • Przepisy przeciwpożarowe i zasady postępowania w czasie pożaru, w tym:
  • przyczyny i rodzaje zagrożeń,
  • drogi pożarowe
 • Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin
 • Ochrona pracy kobiet i ochrona pracy młodocianych

Ogółem: 24 h

Program szkolenia uzupełniającego

 1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
  • Wymagania w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
  • Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin
  • Zakres działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, w tym: nakaz wycofania środka ochrony roślin z obrotu, zakaz stosowania środka ochrony roślin, kontrola jakości środków ochrony roślin i kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin
  • Postępowanie ze środkami przeterminowanymi i niepełnowartościowym
  • Wprowadzanie do obrotu podrobionych środków ochrony roślin, w tym:
   • niebezpieczeństwa wynikające z wprowadzania do obrotu podrobionych środków ochrony roślin,
   • metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
  • Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin
 2. Integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy
  • Wiadomości o organizmach szkodliwych, w tym organizmach wytwarzających mykotoksyny
  • Przegląd nowości dotyczących metod ochrony roślin, w tym: agrotechnicznej, hodowlanej, mechanicznej, fizycznej, biologicznej, chemicznej, integrowanej oraz kwarantanny
  • Zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego, w tym:
   • ograniczanie występowania organizmów szkodliwych poprzez:
   • właściwy płodozmian i agrotechnikę,
   • stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych oraz materiału siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,
   • właściwe nawożenie i nawadnianie,
   • przestrzeganie zasad higieny fitosanitarnej,
   • ochronę i introdukcję organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej,
  • planowanie zabiegów ochrony roślin w oparciu o:
   • monitorowanie organizmów szkodliwych,
   • progi szkodliwości organizmów szkodliwych,
   • – programy wspomagania decyzji w ochronie roślin, -doradztwo,
  • c) przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin
 3. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy
  • Badanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
 4. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy
  • Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną – aktualizacja wiedzy
  • Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
  • Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:
   • zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,
   • efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody
  • Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

 • Przegląd przepisów prawnych
 • Zagrożenie dla zdrowia człowieka podczas obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin
 • Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
 • Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
 • Zasady profilaktyki, w tym:
  • badania lekarskie,
  • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,
  • informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych
 • Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin oraz w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
 • Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin

Ogółem: 7 h

 

Uwaga! Ze szkolenia można zrezygnować minimum 3 dni robocze przed terminem szkolenia. W innym przypadku opłata jest normalnie naliczana w wysokości 100%.

Przeczytaj także

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

Jak realizować obowiązek zapewnienia bhp pracownikom oraz jak zapobiegać  wypadkom? Zacznijmy od tego czym jest wypadek przy pracy. Jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, związane z pracą oraz powoduje uraz lub śmierć. Są to 4 główne czynniki...

Obowiązki pracownika w zakresie BHP

Obowiązki pracownika w zakresie BHP

Najważniejszym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik musi: znać przepisy i zasady wykonywać swoje obowiązki w sposób bezpieczny dbać o sprzęt firmowy wykonywać badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne...